Algemene voorwaarden Wijsteen

1 Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met Wijsteen, hierna te noemen Wijsteen

1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Wijsteen een overeenkomst aangaat.

1.3 Algemene voorwaarden zoals opgesteld door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Wijsteen zijn aanvaard.

1.4 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

1.5 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

1.6 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden Wijsteen”.

2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en/of andere informatie, van de juistheid waarvan Wijsteen mag uitgaan.

3 Rechten van industriële en intellectuele eigendom tenzij anders overeengekomen is, behoudt Wijsteen ook na verlening van de opdracht de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van

intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur of offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

4 Opdrachten en overeenkomsten

4.1 In het geval van een vrijblijvend aanbod is Wijsteen niet eerder gebonden aan haar aanbod dan na haar schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever.

Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen een opdrachtbevestiging schriftelijk aan Wijsteen heeft bekend gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de opdracht juist weer te geven.

4.2 De datum van de schriftelijke bevestiging, dan wel indien van toepassing de feitelijke uitvoering door Wijsteen, zal als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien Wijsteen deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt. Zonder opgaaf van redenen blijft Wijsteen steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, orders te weigeren.

5 Honorering

5.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de daarin genoemde prijzen voor beide partijen gedurende 90 dagen bindend, waarna prijzen door algemene loon- of marktprijs wijzigingen aangepast kunnen worden. Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de offerte is vermeld of anderszins al dan niet schriftelijk is overeengekomen. Zijn er geen prijsafspraken gemaakt dan geschiedt de honorering volgens de door Wijsteen gehanteerde prijzen en normen. Alle opgegeven prijzen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. Wijsteen berekent de prijzen zoals overeengekomen of die op de dag der facturering bij haar gelden onverlet het feit dat op andere tijdstippen andere prijzen kunnen worden gehanteerd behoudens een nadere overeenkomst.

6 Levertijd

6.1 De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen.

6.2 De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die de opdrachtgever aan Wijsteen dient te verstrekken, en eventueel overeengekomen aanbetalingen in bezit zijn van Wijsteen.

6.3 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Wijsteen kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Wijsteen is verplicht zich zo veel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Wijsteen niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betalingen van facturen op te schorten. Wel heeft opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd Wijsteen schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

6.4 Wijsteen staat in voor de kwaliteit van de door hem geleverde materialen overeenkomstig de omschrijving in de offerte

7 Wijze van uitvoering

7.1 Opdrachtgever stelt de Wijsteen in de gelegenheid het werk te verrichten. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aan Wijsteen opgedragen werk geen vertraging ondervindt. Wijsteen kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of andere niet tijdige of niet volledige uitvoering van werken door derden tenzij dit schriftelijk is bepaald. Wijsteen kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.

7.2 Opdrachtgever zorgt er voor dat Wijsteen tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen en de voor het werk te verschaffen gegevens.

7.3 Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werkbenodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

7.4 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Wijsteen behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Wijsteen daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consumentWijsteen daarvan tijdig in kennis te stellen. Indien korter dan 72uur voor aanvang doorgegeven kunnen kosten van gemaakte planning en personeel door Wijsteen worden doorgevoerd.

8 Terrein

8.1 De opdrachtgever is verplicht om Wijsteen omtrent de niet bij oppervlakkige bezichtiging waarneembare hoedanigheden van het (de) terrein(en), en in het bijzonder die ten aanzien van de drukvastheid van de ondergrond en de eventuele vervuiling van de grond, de nodige gegevens te verschaffen en voor de juistheid daarvan in te staan.

8.2 Opdrachtgever is verplicht aan Wijsteen alle gegevens te verstrekken ten aanzien van de ligging en de hoedanigheid van de zich in en op het terrein bevindende kabels, leidingen en aanverwante zaken en deze op de door Wijsteen aan te geven plaatsen bloot te leggen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens zonder gehoudenheid van Wijsteen om zich elders omtrent de juistheid van deze gegevens te doen informeren.

8.3 Schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende duidelijke tekeningen, aanwijzingen of andere informatie van opdrachtgever kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van Wijsteen.

8.4 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor de goede bereikbaarheid van locaties voor de uitvoering door Wijsteen.

9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht.

9.1 Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door Wijsteen niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Wijsteen bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, dit met inbegrip van blijvende veranderingen ten gevolge van weersomstandigheden, heeft Wijsteen het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

9.2 Daarnaast heeft Wijsteen het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

9.3 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst kan elk der partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbindingen geleden of te lijden schade.

9.4 Als Wijsteen haar verplichtingen als gevolg van onuitvoerbaarheid gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een betaling naar evenredigheid van de overeengekomen prijzen en gemaakte kosten.

10 Meerwerk en minderwerk.

10.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle afwijkingen van het overeengekomen, die noodzaken tot meer inspanningen voor de uitvoering door Wijsteen, waaronder ook de later genoemde extra opdrachten van opdrachtgever, overschrijding van geschatte hoeveelheden, afwijkingen door gewijzigde ontwerpen of onjuiste gegevens en inschattingen, afwijkende materialen of afwijkende werkwijzen door derden geleverd of uitgevoerd. Minderwerk wordt omgekeerd evenzo vastgesteld.

10.2 Wijsteen is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden het minderwerk, dat op haar eigen verzoek is geschied, in mindering te brengen op het overeengekomen totaalbedrag. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op dezelfde basis.

10.3 Verrekening van meerwerk en minderwerk kan door Wijsteen geschieden bij elke betalingstermijn. Bij de eindafrekening kan het verschil tussen meerwerk en minderwerk nimmer leiden tot meer dan 25% vermindering van het meerwerk ter dekking van de door Wijsteen gemaakte kosten van administratie en toezicht.

10.4 In geval van meerwerk dient opdrachtgever te accepteren dat de data van uitvoering en oplevering van het werk kunnen verschuiven en Wijsteen deze nieuwe data schriftelijk aan opdrachtgever kan mededelen.

11 Oplevering.

11.1 De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

11.2 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering en de betaling niet in de weg staan.

11.3 Wijsteen zal het werk opleveren binnen de overeengekomen oplevertermijn behoudens meerwerk of overmacht.

12 Overmacht

12.1 Wijsteen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, dan wel kan haar verplichtingen opschorten, indien Wijsteen in de nakoming wordt verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

12.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Wijsteen te komen: werkstakingen, verkeer-, transport-, of bedrijfsstoringen, natuurrampen, in gebreke blijven van leveranciers van Wijsteen, bijzondere weersomstandigheden, oorlog, oproer, overstromingen, zware stormen, stagnatie of beperking van voorzieningen van openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid en gebrek aan grond-, hulp-, of brandstoffen.

13 Betaling

13.1 Alle betalingen dienen te geschieden na aflevering van de goederen, dan wel, in gevallen van oplevering, na oplevering, dan wel bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting, dan wel binnen de op het orderformulier en of de factuur aangegeven betalingstermijn.

Uitzondering hierop: Bij factuurbedragen boven € 5000,00 ex btw .:

  • 50% voor aanvang van de werkzaamheden
  • 25% 14 dagen na levering alle materialen
  • 25% binnen 14 dagen na oplevering


13.2 Betaling dient te geschieden via een aan te wijzen bank- of girorekening t.b.v. Wijsteen

13.3 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

13.4 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en heeft Wijsteen het recht, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, 2% van het factuurbedrag aan rente te berekenen over de periode vanaf de uiterste betaaldatum tot de datum van aanmaning of ontvangst van betaling.

13.5 Is met betrekking tot een bepaalde transactie betaling in termijnen overeengekomen dan is bij niet, of niet tijdige betaling, als hiervoor omschreven, van een der termijnen, het gehele bedrag direct opeisbaar.

13.6 Wanneer Wijsteen door niet tijdige of geen betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hier aan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse orde van advocaten geadviseerd wordt, echter met een minimum van € 200,-

13.7 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Wijsteen gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, ook indien een (bepaalde) levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Voor alle schade door Wijsteen geleden als gevolg van niet tijdige betaling, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling, is in dat geval de opdrachtgever aansprakelijk.

13.8 Wijsteen is gerechtigd een gehele vooruit betaling of andersoortige zekerheidstelling van opdrachtgever te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs alvorens de overeenkomst te beginnen of voort te zetten.

14 Klachten

14.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Wijsteen terzake schriftelijk heeft geklaagd.

14.2 Alle klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

15 Aansprakelijkheid

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw en behoudens de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen, is Wijsteen slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag waartoe Wijsteen verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

15.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Wijsteen slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Uitgesloten is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

15.2 Wijsteen is in geen geval aansprakelijk: Voor vergoeding van bedrijfsschade. Voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Dit onder uitzondering van duidelijke schuld welke aan Wijsteen toegewezen kan worden (b.v. het verkeerd neervallen van een boom en de daaruit voortvloeiende schade). Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, niet zijnde in dienst bij Wijsteen, waaraan de opdracht is verstrekt.

15.3 De door Wijsteen te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien op de bovenstaande bepaling geen beroep kan worden gedaan dan zal de door Wijsteen te betalen schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de overeenkomst door Wijsteen aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen. Indien de overeenkomst een deelovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door Wijsteen aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting.

15.4 Opdrachtgever vrijwaart Wijsteen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade inzake de opdracht, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Wijsteen of haar medewerkers.

15.5 In geval van onrechtmatige daad van Wijsteen, of een van haar werknemers waarvoor zij rechtens aansprakelijk is, is Wijsteen aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever voor zover deze ontstaan door opzet of grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Wijsteen verzekerd is, dan wel schade waartoe men gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.

15.6 Opdrachtgever dient binnen twee weken na kennisname van de schade of moment dat zij redelijkerwijze de schade had moeten ontdekken schriftelijk de schade te melden aan Wijsteen.

16 Ontbinding

16.1 Onverminderd het bepaalde in punt 4 kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving door Wijsteen aan opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd/ontbonden, op het tijdsstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Wijsteen zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

16.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Wijsteen geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

17 Geschillen

17.1 Op overeenkomsten met Wijsteen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Assen, tenzij Wijsteen de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

17.2 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtshouding zullen de partijen onverminderd gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Wijsteen en opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of bepalingen daarvan, of onredelijke uitkomsten mochten leiden dan zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen, de overige voorwaarden en regelingen blijven voor zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.